Síguenos:

Convocatòria per cobrir 500 places per al cos de Mossos d'Esquadra

Publicació al DOGC de les bases de la convocatòria mitjançant oposició lliure per cobrir places de la categoria de mosso/a de l'escala bàsica del cos de Mossos d'Esquadra (núm. de registre de la convocatòria 46/17).

La sol·licitud telemàtica s’ha de tramitar a través de la plataforma Tràmits Gencat. Les sol·licituds enviades per aquest portal queden registrades automàticament en el Registre General Electrònic.

El termini s'inicia el dia 8 de juliol i finalitza el dia 27 de juliol.

Quina titulació acadèmica es demana?. S’ha d’estar en possessió del títol de batxiller, tècnic o equivalents. Si es tracta d’un títol obtingut a l’estranger, cal tenir l’homologació corresponent de l’òrgan competent.

Quins són els requisits que s’han de complir?
- Tenir la nacionalitat espanyola.
- Haver complert 18 anys i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa.
- Tenir el títol de batxiller, tècnic o equivalents.
- Tenir una alçada mínima d’1,65 els homes i d’1,60 les dones, i complir el requisit d’índex de massa corporal de Quetelet entre 18,5 i 30. - No estar inclòs en cap causa d’exclusió mèdica de les detallades a les bases.
- No tenir antecedents penals, ni trobar-se en situació d’inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial ferma.
- No haver estar separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitat autònomes.
- Pagar la taxa d’inscripció establerta a les bases.
- Prendre el compromís de portar armes mitjançant una declaració jurada.
- Estar en possessió del permís de conduir vehicles de la classe B, en vigor, o permisos equivalents d’acord amb la normativa aplicable.

La prova física consisteix en la realització dels exercicis físics següents: 1 Circuit d’agilitat, 2 Pressió sobre banc, 3 Cursa de llançadora

Convocatòria per cobrir 500 places per al cos de Mossos d'Esquadra. sol·licitud de participació

500 places MOSSOS D'ESQUADRA:Seleccionar esta opción significa que aceptas la política de privacidad y las condiciones de uso

Publicado por: Jesús. N el martes 06 de junio de 2017Comentarios Facebook
Síguenos:Nuevo servicio de alertas EMPLEO, adaptadas a tu perfil profesional
Ofertas Empleo Sucurriculum.com RSS Empleo Local
ofreces empleo
Síguenos en Twitter


Síguenos en Google+


Síguenos en Linkedin


En Facebook


Nuevo servicio de alertas EMPLEO, adaptadas a tu perfil profesional

POLÍTICA COOKIES | PROTECCIÓN DE DATOS | AVISO LEGAL | CONTACTO | Diseño y Programación Web

Alertas de Empleo

Alertas de Empleo Personalizadas:
Recomendamos NO usar mail de HOTMAIL o YAHOO

De donde te interesan las ofertas:

Palabras que definan su perfil separadas por comas

Fecha Nacimiento


Afirmo que he leído la información legal y protección de datos del sitio web
¿Quiere recibir alertas en su messeger?

cerrar
No olvides Compartir: