Síguenos:

Oferta 40 plazas Auxiliar Administratiu Ajuntament TARRAGONA

Ajuntament Tarragona publica Oferta 40 plazas de Auxiliar Administratiu. 4 plazas reservadas a turno de discapacidad.

Obtén más información gratuita sobre cómo preparar esta Oferta 40 plazas Auxiliar Administratiu Ajuntament TARRAGONA.

Fecha Publicació: 2017-04-28. Más informació en el DOGC nº 7359 de 28/04/2017.

Requisitos Oferta 40 plazas Auxiliar Administratiu Ajuntament TARRAGONA:
- Ser espanyol o nacional d’un Estat de la Unió Europea o nacional d’un Estat on sigui d’aplicació la lliure circulació de treballadors en virtut de tractats internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya.
- Tenir complerts 16 anys d’edat.
- Estar en possessió del títol de graduat en educació secundària, FP I o equivalent, o estar en condicions d’obtenir-l’ho en la data de publicació de la convocatòria.
- No haver estat condemnat, ni processat, ni inculpat per delicte dolós, llevat que s’hagi obtingut la rehabilitació o hagués recaigut en la causa interlocutòria de sobreseïment.
- No trobar-se en inhabilitació per a l’exercici de les funcions públiques.
- No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, d’un cos de l’Estat, de les comunitats autònomes, o de les entitats locals, ni suspès per a l’exercici de funcions públiques, en via disciplinària o judicial, llevat que s’hagi rehabilitat degudament.
- No patir malaltia o defecte físic que impedeixi l’acompliment de les corresponents funcions.
- Tenir el certificat de nivell exigit (nivell C). Quan no se’n tingui, s’haurà de superar una prova de nivell de llengua catalana.

Aquests requisits s’hauran de complir en el moment de finalització del termini de presentació de sol·licituds i s’hauran de mantenir fins al moment de la presa de possessió com a funcionari de carrera.

Si quieres más información sobre como preparar con éxito esta Oferta 40 plazas Auxiliar Administratiu Ajuntament TARRAGONA puedes rellenar el siguiente formulario donde nuestros expertos en formación te respondera:

40 plazas Auxiliar Administratiu Aj. TARRAGONA:Seleccionar esta opción significa que aceptas la política de privacidad y las condiciones de uso

Publicado por: Jesús. N el martes 02 de mayo de 2017Comentarios Facebook
Síguenos:Docentes Com.Madrid
Ofertas Empleo Sucurriculum.com RSS Empleo Local
ofreces empleo
Síguenos en Twitter


Síguenos en Google+


Síguenos en Linkedin


En Facebook


8500 Docentes 2017

POLÍTICA COOKIES | PROTECCIÓN DE DATOS | AVISO LEGAL | CONTACTO

Alertas de Empleo

Alertas de Empleo Personalizadas:

De donde te interesan las ofertas:

Palabras que definan su perfil separadas por comas

Fecha Nacimiento


Afirmo que he leído la información legal y protección de datos del sitio web
cerrar
No olvides Compartir: