Síguenos:

Oferta 150 places Oposicions BOMBERS de Catalunya

La Generalitat de Cataluña publica la Oferta de 150 plazas de BOMBERS de Catalunya.

Obtén más información gratuita sobre cómo preparar esta Oferta 150 plazas Oposicions BOMBERS de Catalunya.

La Fecha de Publicación fue el 20 abril 2017. La información está en el DOGC nº 7353 de 20/04/2017.

Recurda los Requisitos de Bombers de Catalunya:

  • Tenir la nacionalitat espanyola o la d'un dels estats membres de la Unió Europea.

  • Estar en possessió del títol de graduat/ada escolar d’educació general bàsica, de formació professional de primer grau, de graduat en educació secundària obligatòria (LOGSE), de tècnic/a (LOGSE), equivalent o superior.

  • Haver complert 16 anys i no superar l'edat de jubilació.

  • Posseir el permís de conducció de vehicles de la categoria C.

  • No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial.

  • Posseir la capacitat física i psíquica necessàries per exercir les funcions corresponents. A les bases de cada convocatòria s'estableix el quadre d'exclusions mèdiques concret per cada oposició.

  • Certificat mèdic oficial conforme reuneix les condicions físiques necessàries per realitzar les proves físiques que recull l’annex de les bases.

  • Com a requisit específic d’alçada del Cos de Bombers de l'Ajuntament de Barcelona:

  • Tenir una talla mínima de 1,60 m i no superar el 1,95 m.

Els requisits s'hauran de complir en el moment de finalitzar el termini de presentació de sol·licituds i mantenir-los fins al moment de la presa de possessió de la plaça adjudicada.

Si quieres más información sobre como preparar con éxito esta Oferta 150 plazas Oposicions BOMBERS de Catalunya puedes rellenar el siguiente formulario donde nuestros expertos te responderán:

150 places Oposicions BOMBERS Catalunya:Seleccionar esta opción significa que aceptas la política de privacidad y las condiciones de uso

Publicado por: Jesús. N el viernes 21 de abril de 2017Comentarios Facebook
Síguenos:


Tal vez te interese:

Nuevo servicio de alertas EMPLEO, adaptadas a tu perfil profesional
Ofertas Empleo Sucurriculum.com RSS Empleo Local
ofreces empleo
Síguenos en Twitter


Síguenos en Google+


Síguenos en Linkedin


En Facebook


Nuevo servicio de alertas EMPLEO, adaptadas a tu perfil profesional

POLÍTICA COOKIES | PROTECCIÓN DE DATOS | AVISO LEGAL | CONTACTO | Diseño y Programación Web

Alertas de Empleo

Alertas de Empleo Personalizadas:
Recomendamos NO usar mail de HOTMAIL o YAHOO

De donde te interesan las ofertas:

Palabras que definan su perfil separadas por comas

Fecha Nacimiento


Afirmo que he leído la información legal y protección de datos del sitio web
¿Quiere recibir alertas en su messeger?

cerrar
No olvides Compartir: