Síguenos:

Oferta 12 plazas Auxiliar Administratiu para el Ayuntamiento de CONSTANTI (Tarragona)

El Ayuntamiento de Constanti publica la Oferta de 12 plazas de Auxiliar Administratiu para Catalunya.

Obtén más información gratuita sobre cómo preparar esta Oferta de 12 plazas Auxiliar Administratiu para catalunya del Ayuntamiento de CONSTANTI (Tarragona)

La Fecha de Publicación de esta oferta de 12 plazas de Auxiliar Administratiu para Catalunya en TARRAGONA es el 24 de mayo de 2018. Tienes toda la información en el BOP nº 99 de 23/05/2018.

Requisitos generales de esta oferta de 12 plazas de Auxiliar Administratiu para Catalunya en TARRAGONA:
- Ser espanyol o nacional d’un Estat de la Unió Europea o nacional d’un Estat on sigui d’aplicació la lliure circulació de treballadors en virtut de tractats internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya.
- Tenir complerts 16 anys d’edat.
- Estar en possessió del títol de graduat en educació secundària, FP I o equivalent, o estar en condicions d’obtenir-l’ho en la data de publicació de la convocatòria.
- No haver estat condemnat, ni processat, ni inculpat per delicte dolós, llevat que s’hagi obtingut la rehabilitació o hagués recaigut en la causa interlocutòria de sobreseïment.
- No trobar-se en inhabilitació per a l’exercici de les funcions públiques.
- No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, d’un cos de l’Estat, de les comunitats autònomes, o de les entitats locals, ni suspès per a l’exercici de funcions públiques, en via disciplinària o judicial, llevat que s’hagi rehabilitat degudament.
- No patir malaltia o defecte físic que impedeixi l’acompliment de les corresponents funcions.
- Tenir el certificat de nivell exigit (nivell C). Quan no se’n tingui, s’haurà de superar una prova de nivell de llengua catalana.
Aquests requisits s’hauran de complir en el moment de finalització del termini de presentació de sol·licituds i s’hauran de mantenir fins al moment de la presa de possessió com a funcionari de carrera.

Si quieres más información sobre como preparar con éxito está oferta de 12 plazas Auxiliar Administratiu para catalunya puedes rellenar el siguiente formulario donde nuestros expertos en preparación de AUXILIAR ADMINISTRATIU te responderán:

oferta de 12 plazas Auxiliar Administratiu para catalunya:


Seleccionar esta opción significa que aceptas la política de privacidad y las condiciones de uso

Publicado por: Jesús. N el miércoles 07 de noviembre de 2018Síguenos:


Tal vez te interese:

Denunciar desperfectos de su ciudad

POLÍTICA COOKIES | PROTECCIÓN DE DATOS | AVISO LEGAL | CONTACTO | Diseño y Programación Web

Alertas de Empleo

Alertas de Empleo Personalizadas:
Recomendamos NO usar mail de HOTMAIL o YAHOO

De donde te interesan las ofertas:

Palabras que definan su perfil separadas por comas

Fecha Nacimiento


Afirmo que he leído la información legal y protección de datos del sitio web
¿Quiere recibir alertas en su messeger?

cerrar
No olvides Compartir: